Kinderkoor Bavel (KiKoBa) is een kinderkoor waar kinderen van groep 3 tot en met de eerste klassen van het VO zingen in koorverband. Het doel is de kinderen met plezier hun muzikaliteit en hun vocale kwaliteit te laten ontwikkelen. Om dit te realiseren en te organiseren, verwerkt KiKoBa persoonsgegevens.

KiKoBa respecteert de persoonlijke levenssfeer van de zangers, hun ouders, zijn dirigente en pianist, bezoekers en relaties; van iedereen dus die op welke manier dan ook betrokken is bij de activiteiten van het koor. Als uitgangspunt voor hoe de persoonsgegevens worden verwerkt hanteert KiKoBa de Europese privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacy verklaring heeft betrekking op all verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van KiKoBa plaatsvinden.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die bij KiKoba worden opgeslagen zijn NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer van de ouders en video, geluidsfragmenten en foto’s.
Er worden geen bijzondere persoonskenmerken bewaard.
Op de beeld- en geluidsmaterialen worden geen personen getagd.
Van personen die met ons in contact komen via de website bewaren we alleen het e-mailadres.

Doel verwerkingen
Wij verwerken deze gegevens om o.a.:
– de aanmelding en opzegging van de leden af te handelen;
– te informeren over de repetities en concerten, rijschema’s maken t.b.v. optredens;
– contributie te innen;
– de samenstelling van de koren te bepalen;
– het bestuur te formeren en te laten functioneren;
– concerten en projecten te organiseren;
– het plezier van samen muziek maken te delen;

De gegevens die gevraagd worden bij aanmelding worden bewaard op Dropbox. Het bestuur en de dirigent hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens op Dropbox zijn alleen toegankelijk op uitnodiging van een van de bestuursleden en worden alleen gedeeld binnen het bestuur en de dirigent.
Oud-bestuursleden hebben geen toegang meer tot de persoonsgegevens.

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten worden bewaard op Dropbox,
Facebook, Instagram, YouTube, en onze website. Bij aanmelding van een nieuw lid wordt gevraagd of er beeld en geluidsmaterialen van het kind gedeeld mogen worden. Per grote activiteit, bijvoorbeeld optredens, sinterklaasviering of kamp, vragen we expliciet toestemming aan de ouders voor het maken van beeld- en geluidsopnames.
Bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen richten we ons op opnames van de hele groep. Individuele portretten van de koorleden worden niet openbaar gemaakt.

Verstrekking aan derden
KiKoBa maakt voor het verwerken van de persoonsgegeven gebruik van derden: de website host, Dropbox en Facebook. KiKoBa waarborgt in dit geval door middel van een verwerkersovereenkomst dat deze derden voldoen aan de privacywetgeving AVG.

Datalek
Mochten persoonsgegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden, die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. Heb je een vermoeden van een datalek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan KiKoBa. Een datalek moet door KiKoBa zo snel mogelijk (binnen 72 uur) gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
Je kunt bij kiKoBa gebruik maken van de rechten zoals die in de Europese privacy-wetgeving AVG zijn opgenomen. Zo kun je verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van je persoonsgegevens, die KiKoBa van jou en/of je kind heeft.

Wijzigingen
KikoBa behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring van KiKoBa gebruik je het contactformulier op de website, of stuur je een e-mail naar bestuur.kikoba.bavel@gmail.com